Pavel Kozlov

Pavel Kozlov

Best Telegram Channel: @pkozlov

Instagram: @gravizappa

Telegram: @gravizappa

Github: @pkozlov

VK: @example

engineering passion